مدل

خوش پوش ترینها

نظر تهرانیها درباره انتخاب دخترشایسته

درصد مردم تهران با انتخاب دختر نمونه موافق هستند. به گزارش جهان پس از طرح انتخاب دختر نمونه توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،طی نظرسنجی که در میان مردم تهران توسط این شورا انجام شد، 22.5 درصد خیلی موافق،44.5 درصد موافق،19.2 درصد موافق،6.9 درصد مخالف و 5 درصد خیلی مخالف اجرای این طرح بودند. بیشترین علت مخالفت با اجرای طرح، پرهزینه و کم نتیجه بودن این گونه طرح ها ذکر شده است و بیشترین علت موافقت این طرح تشویق دختران جوان ایرانی و الگو پذیری جهت طی مراحل کمال و پیشرفت بوده است. از سویی بیشترین مشکل فراروی اجرای طرح ،دشواری قضاوت منصفانه به دلیل وجود تنوع قومی،فرهنگی و اختلافات طبقاتی در کشور ذکر شده است. در میان معیارهای صلاحیت و شایستگی دختر نمونه ،بالاترین فراوانی بر اساس سرآمدی در تقوا و عفاف و حجاب و کمترین فراوانی به سرآمدی در فعالیت های اجتماعی مربوط است. گفتنی این نظرسنجی به صورت اینترنتی هم انجام شده است که برمبنای آن 24 درصد خیلی موافق،27 درصد موافق،9 درصد بی تفاوت،13 درصد مخالف و 17 درصد خیلی مخالف اجرای این طرح بوده اند.